Partneri

GEORG FISCHER A.G. Schaffhausen, Švajcarska

Sa preduzećem Georg Fischer iz Švajcarske poslovnu saradnju imamo od 1997. godine. Preduzeće je svetski poznato po proizvodnji polietilenskih (PE) fazonskih komada (fitinga) kako za vodovod tako i za gasifikaciju.

Feromont od ovog ino dobavljača kupuje sve vrste PE fitinga potrebnih za gasifikaciju naselja kako za svoje potrebe tako i za potrebe dalje prodaje drugim pravnim licima. Svi fitinzi su opremljeni bar kodovima što umnogome uprošćuje njihovu upotrebu. Od ovog preduzeća takođe posedujemo i veći broj mašina za elektro zavarivanje fitinga, kao i mašine za sučeono zavarivanje većih prečnika (od 90 mm) polietilenskih cevi.

 

 

GMT GmbH Bad Saarow, Nemačka

Preduzeće GMT je jedan od najvećih nemačkih proizvođača gasomera sa mehovima i to od G 4 (6 m3/h) do G 40 (65 m3/h). Ovi gasomeri zadovoljavaju sve evropske i naše standarde u pogledu rada i bezbednosti. Sa ovim preduzećem počeli smo poslovnu saradnju 1998. godine i to prvo kao kupac gotovih proizvoda da bi nakon godinu dana (1999.) krenuli u proizvodnju (sklapanje) gasomera G 4. Da bi počeli sa ovim procesom obezbedili smo halu kao i svu potrebnu aparaturu za sklapanje gasomera.

U zadnjih sedam godina, koliko sarađujemo sa ovim preduzećem uvezeno je na hiljade gasomera koje smo ugradili širom Srbije.

 

 

GAZIPARI GEPGYAR Kft. Nagykanizsa, Mađarska

Ovo preduzeće je najveći mađarski proizvođač regulacione opreme kao i jedan od najvećih u domenu proizvodnje gasnih merno-regulacionih stanica. 1998. godine Feromont je počeo saradnju sa Gazgepom (skraćeni naziv) u domenu kupovine gotovih regulatora pritiska gasa za individualne potrošače (domaćinstva) da bi 2000. godine, nakon nabavke radno-ispitinih stolova, započeli sklapanje ovih regulatora u našem pogonu. Takođe smo za vreme ove dugogodišnje saradnje plasirali veliki broj ovih regulatora na našem tržištu.

Posebna pogodnost ovih regulatora je filter za pročiščavanje gasa koji se nalazi u samom regulatoru te je sastavljanje kompletnog kućnog merno-regulacionog seta uveliko uprošćeno. Takođe je deblokada ovih regulatora vrlo jednostavna pošto se deblokada vrši jednostavnim pritiskom na, za to, predviđeno dugme.

 

 
 

done by Milan Kovač - Feromont d.o.o. copyright 2006 - TOP ^